TUTORETZA‎ > ‎

DBH 1

TUTORETZA ARLOAREN EDUKI MULTZOAK:

 

·       Garapen pertsonala: Hazkuntza pertsonalarekin, arazoei aurre egiteko ahalmena hobetzearekin, erabakiak hartzearekin eta bizitzan zehar proiektu pertsonala egitearekin lotutako edukiak sartzen dira. 

·       Orientazio akademiko profesionala: Eskolatze prozesuak aurrera egiten duen heinean, ikasleak bere ikaskuntza ibilbidearekiko eta lanbide-etorkizunarekiko hartutako erabakiek gero eta garrantzi handiagoa izango dute. Beraz nork bere buruaz, eskaintza akademikoaz eta lan munduaz duen ezagutza hartuko da oinarri ikasleari ibilbide honetan erabakiak hartzen laguntzeko.

·       Besteekiko harremanak, komunikazioa, talde lana, eta gatazken konponketa: Giza taldeen funtzionamenduarekin, elkar bizitza arauekin eta gatazken azterketa eta konponketarekin lotutako edukiak barne hartzen ditu.

·       Ikasketa prozesua:  Orokorrean, eskola errendimendua, agendaren erabilera, lan kooperatiboa, ikasketa tekniken aplikazioa eta metakognizio estrategiak optimizatzen dituzten gaitasunekin lotutako edukiak dira.TUTORETZA PLANEAN PROGRAMATUTAKO GAIAK ETA JARDUERA NAGUSIAK

 DBH 1

·         Tutoretzaren helburuak eta plangintza azaldu. Tutorearen zereginak.

·         Ikasturte hasierako jarduerak:

°          Institutua ezagutzea.

°          Gela eta institutuko arauak

°          Agenda: bere edukia eta erabilera.

°          Ikasle ordezkaria eta ordezkari ordea aukeratzea.

°          Agenda 21rako ordezkaria aukeratzea.

°          Ikas-teknikak.

°          Talde-kohesioa errazteko jarduerak.

·         Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta (azaroak 25), gai honekiko sentsibilizazio jarduerak eta genero berdintasunaren aldeko jarduerak. 4 saioetako tailerrak AGLE elkarteko monitoreen eskutik.

·         “Gatazken Kudeaketa” tailerrak BITARBASK elkarteko monitoreen eskutik: elkarkidetzako negoziazioa, bitartekaritza. 3 saio/talde.

·         Drogamenpekotasun prebentzioa: alkohola eta tabakoa. "Kerik gabeko gelak" izeneko programaren barruan proposatzen diren jarduerak, Osakidetzak eta Hezkuntzak elkarlanean sortutako programa.

·         Manuel Seguraren materialetatik "Eztabaida moralak".

·         Orientazio akademikoa: Hurrengo ikasturtearen ikasgaien informazioa. Promozio irizpideak...

·         1., 2. eta 3. ebaluazioen ostean lanaren eta emaitzen balorazioa, taldean eta bakarka.

CONTENIDOS DEL ÁREA DE TUTORÍA:

 

·       Desarrollo personal: Comprende contenidos referidos al crecimiento personal, a mejorar el afrontamiento de los problemas, a la toma de decisiones y a la elaboración del proyecto personal a lo largo de la vida.

·       Orientación académico-profesional: A medida que progresa la escolarización van cobrando importancia las decisiones que el alumno o alumna tomará con relación al itinerario académico y a su futuro profesional. Por tanto, partiendo del conocimiento de sí mismo, de la oferta educativa y del mundo laboral, se ayudará al alumnado en la toma de decisiones.

·       Relaciones interpersonales, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos: Incluye contenidos relacionados con el funcionamiento de los grupos humanos, la normas de convivencia y el análisis y la resolución de conflictos.

·       Procesos de aprendizaje: Contenidos referidos a la optimización del rendimiento escolar: el uso de la agenda, los grupos cooperativos, aplicación de técnicas de estudio y técnicas de metacognición.TEMAS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN EL PLAN DE TUTORÍA

 

ESO 1

·         Exponer los objetivos de la Tutoría y la planificación. Funciones del tutor o tutora.

·         Actividades de comienzo de curso:

°          Conocer el instituto.

°          Normas de funcionamiento del aula y del centro.

°          Agenda: su contenido y utilización.

°          Elección de delegado/a y subdelegado/a.

°          Elección del representante del grupo para Agenda 21

°          Técnicas de estudio.

°          Actividades para favorecer la cohesión del grupo.

·         Con motivo del día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, (25 de noviembre), actividades de sensibilización y a favor de la igualdad entre géneros. Talleres guiados por monitores pertenecientes a la asociación AGLE. 4 sesiones por grupo.

·         Talleres de Resolución de Conflictos guiados por monitores de la asociación BITARBASK: negociación colaborativa, intermediación. 3 sesiones por grupo.

·         Prevención de drogodependencias: alcohol y tabaco. Actividades que se plantean dentro del programa "Aulas sin humo" promovido por Osakidetza y el Dto. De Educación.

·         Materiales de Manuel Segura "Discusiones morales".

·         Orientación académica: Información de las asignaturas del próximo curso y de los criterios de promoción.

·         Tras la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, valoración de los resultados, tanto en grupo como individualmente.

LOTURAK

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments