TUTORETZA‎ > ‎

DBH 4

TUTORETZA ARLOAREN EDUKI MULTZOAK:

 

·       Garapen pertsonala: Hazkuntza pertsonalarekin, arazoei aurre egiteko ahalmena hobetzearekin, erabakiak hartzearekin eta bizitzan zehar proiektu pertsonala egitearekin lotutako edukiak sartzen dira. 

·       Orientazio akademiko profesionala: Eskolatze prozesuak aurrera egiten duen heinean, ikasleak bere ikaskuntza ibilbidearekiko eta lanbide-etorkizunarekiko hartutako erabakiek gero eta garrantzi handiagoa izango dute. Beraz nork bere buruaz, eskaintza akademikoaz eta lan munduaz duen ezagutza hartuko da oinarri ikasleari ibilbide honetan erabakiak hartzen laguntzeko.

·       Besteekiko harremanak, komunikazioa, talde lana, eta gatazken konponketa: Giza taldeen funtzionamenduarekin, elkar bizitza arauekin eta gatazken azterketa eta konponketarekin lotutako edukiak barne hartzen ditu.

·       Ikasketa prozesua:  Orokorrean, eskola errendimendua, agendaren erabilera, lan kooperatiboa, ikasketa tekniken aplikazioa eta metakognizio estrategiak optimizatzen dituzten gaitasunekin lotutako edukiak dira.


TUTORETZA PLANEAN PROGRAMATUTAKO GAIAK ETA JARDUERA NAGUSIAK

DBH 4

·         Tutoretzaren helburuak eta plangintza azaldu. Tutorearen zereginak.

·         Ikasturte hasierako jarduerak:

°          Gela eta institutuko arauak

°          Talde-kohesioa errazteko jarduerak.

°          Ikasle ordezkaria eta ordezkari ordea aukeratzea.

°          Agenda 21erako ordezkaria aukeratzea.

°          Ikas-teknikak.

·         Sexu heziketako ikastaroa: 6 saio talde bakoitzean DESIRAK gabinetearen eskutik.

·         Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta (azaroak 25), gai honekiko eta genero berdintasunaren aldeko sentsibilizazio jarduerak.

·         Orientazio akademiko profesionala:

°          Norberaren interesak eta gaitasunak ezagutzea.

°          Hezkuntza Sistema eta honen eskaintza ezagutzea.

°          Lan-munduaren egoera ezagutzea.

·         “Lanbide Orientazio Ez Sexista Tailerrak”. 3 saio talde bakoitzean udaletxeko Berdintasun Sailaren eskutik.

·         Orientazio akademiko-bokazionala: azken erabakiak hartzea. Norberaren ezaugarri eta egoera akademiko zehatza kontuan harturik hurrengo ikasturteko ikasketa mota zein izango den aztertu, baloratu eta erabaki egokia eta errealista hartzea.

·         Batxilergo mota desberdinen informazioa eta ondorengo unibertsitate ikasketekin edo lanbideekin loturak ezagutzea.

·         Lanbide Heziketaren eskaintzea ezagutzea.

·         Lanbide Heziketa eskaintzen duten institutuak bisitatzea.

·         1., 2. eta 3. ebaluazioen ostean lanaren eta emaitzen balorazioa, taldean eta bakarka.
LANBIDE HEZIKETA:http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-805/es/


CONTENIDOS DEL ÁREA DE TUTORÍA:

 

·       Desarrollo personal: Comprende contenidos referidos al crecimiento personal, a mejorar el afrontamiento de los problemas, a la toma de decisiones y a la elaboración del proyecto personal a lo largo de la vida.

·       Orientación académico-profesional: A medida que progresa la escolarización van cobrando importancia las decisiones que el alumno o alumna tomará con relación al itinerario académico y a su futuro profesional. Por tanto, partiendo del conocimiento de sí mismo, de la oferta educativa y del mundo laboral, se ayudará al alumnado en la toma de decisiones.

·       Relaciones interpersonales, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos: Incluye contenidos relacionados con el funcionamiento de los grupos humanos, la normas de convivencia y el análisis y la resolución de conflictos.

·       Procesos de aprendizaje: Contenidos referidos a la optimización del rendimiento escolar: el uso de la agenda, los grupos cooperativos, aplicación de técnicas de estudio y técnicas de metacognición.


TEMAS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN EL PLAN DE TUTORÍA

ESO 4

·         Exponer los objetivos de la Tutoría y la planificación. Funciones del tutor o tutora.

·         Actividades de comienzo de curso:

°          Normas de funcionamiento del aula y del centro.

°          Actividades para favorecer la cohesión del grupo.

°          Elección de delegado/a y subdelegado/a.

°          Elección del representante del grupo para Agenda 21.

·         Talleres de Educación Afectivo-sexual”. 6 sesiones por grupo, impartido por el gabinete DESIRAK.

·         Con motivo del día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, (25 de noviembre), actividades de sensibilización y a favor de la igualdad entre géneros. Ofrecer espacio y tiempo para que los alumnos y alumnas diseñen y elaboren trabajos para presentar en el concurso Beldur Barik.

·         Prevención de drogodependencias: talleres “Arriskua Alkohola”, organizado por el servicio de prevención de drogodependencias del Ayto. de Arrigorriaga e impartido por un monitor/a. 3 sesiones por grupo.

·         Orientación académico-profesional:

°          Conocer los intereses y aptitudes propios.

°          Conocer el Sistema Educativo y la oferta educativa.

°          Conocer la situación del mundo laboral.

·         “Talleres de Orientación Laboral No Sexista”. 3 sesiones/grupo impartido por una monitora, organizado por el Área de Igualdad del Ayto. de Arrigorriaga.

·         Orientación académico-vocacional: la toma de decisiones. Ajustar de forma realista las propias expectativas y deseos a los intereses y capacidades que posee cada uno para que la elección de estudios resulte exitosa.

·         Información sobre los tipos de Bachillerato y su conexión a posteriores estudios universitarios o de Formación Profesional.

·         Información acerca de la oferta educativa de Formación Profesional.

·         Visita a algún centro que oferte Formación Profesional.

·         Tras la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, valoración de los resultados, tanto en grupo como individualmente.


FORMACIÓN PROFESIONAL

Comments