TUTORETZA‎ > ‎

DBH 3

TUTORETZA ARLOAREN EDUKI MULTZOAK:

 

·       Garapen pertsonala: Hazkuntza pertsonalarekin, arazoei aurre egiteko ahalmena hobetzearekin, erabakiak hartzearekin eta bizitzan zehar proiektu pertsonala egitearekin lotutako edukiak sartzen dira. 

·       Orientazio akademiko profesionala: Eskolatze prozesuak aurrera egiten duen heinean, ikasleak bere ikaskuntza ibilbidearekiko eta lanbide-etorkizunarekiko hartutako erabakiek gero eta garrantzi handiagoa izango dute. Beraz nork bere buruaz, eskaintza akademikoaz eta lan munduaz duen ezagutza hartuko da oinarri ikasleari ibilbide honetan erabakiak hartzen laguntzeko.

·       Besteekiko harremanak, komunikazioa, talde lana, eta gatazken konponketa: Giza taldeen funtzionamenduarekin, elkar bizitza arauekin eta gatazken azterketa eta konponketarekin lotutako edukiak barne hartzen ditu.

·       Ikasketa prozesua:  Orokorrean, eskola errendimendua, agendaren erabilera, lan kooperatiboa, ikasketa tekniken aplikazioa eta metakognizio estrategiak optimizatzen dituzten gaitasunekin lotutako edukiak dira.


TUTORETZA PLANEAN PROGRAMATUTAKO GAIAK ETA JARDUERA NAGUSIAK

DBH 3

·         Tutoretzaren helburuak eta plangintza azaldu. Tutorearen zereginak.

·         Ikasturte hasierako jarduerak:

°          Gela eta institutuko arauak

°          Agenda: bere edukia eta erabilera.

°          Ikasle ordezkaria eta ordezkari ordea aukeratzea.

°          Agenda 21erako ordezkaria aukeratzea.

°          Ikas-teknikak.

°          Talde-kohesioa errazteko jarduerak.

·         Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta (azaroak 25), gai honekiko sentsibilizazio jarduerak eta genero berdintasunaren aldeko jarduerak: “Tratu Onen Tailerrak” Udaletxeko Berdintasun Sailaren eskutik. 6 saio talde bakoitzean.

·         “Emozioen ezagupena” tailerrak. BITARBASK elkarteko monitoreak gidatuta: emozioen erregulazioa, ezagupena eta adierazteko konpetentzia. 3 saio/talde.

·         Ikaskideen taldean elkarrenganako errespetua eta elkarbizitza indartzeko jarduerak.

·         Drogomenpekotasun prebentzioa: gai hau lantzeko filme bat ikusi eta horren inguruko unitate didaktikoa landu. Filma: “Aingeruen zatia”

·         Gai honen inguruan ordu biko hitzaldia jasoko dute udaleko prebentzio zerbitzukoen eskutik. Gaia: kokaina.

·         Orientazio akademikoa: Hurrengo ikasturtearen ikasgaien informazioa. Promozio irizpideak...

·         1., 2. eta 3. ebaluazioen ostean lanaren eta emaitzen balorazioa, taldean eta bakarka.

CONTENIDOS DEL ÁREA DE TUTORÍA:

 

·       Desarrollo personal: Comprende contenidos referidos al crecimiento personal, a mejorar el afrontamiento de los problemas, a la toma de decisiones y a la elaboración del proyecto personal a lo largo de la vida.

·       Orientación académico-profesional: A medida que progresa la escolarización van cobrando importancia las decisiones que el alumno o alumna tomará con relación al itinerario académico y a su futuro profesional. Por tanto, partiendo del conocimiento de sí mismo, de la oferta educativa y del mundo laboral, se ayudará al alumnado en la toma de decisiones.

·       Relaciones interpersonales, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos: Incluye contenidos relacionados con el funcionamiento de los grupos humanos, la normas de convivencia y el análisis y la resolución de conflictos.

·       Procesos de aprendizaje: Contenidos referidos a la optimización del rendimiento escolar: el uso de la agenda, los grupos cooperativos, aplicación de técnicas de estudio y técnicas de metacognición.


TEMAS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN EL PLAN DE TUTORÍA

ESO 3

·         Exponer los objetivos de la Tutoría y la planificación. Funciones del tutor o tutora.

·         Actividades de comienzo de curso:

°         Normas de funcionamiento del aula y del centro.

°         Agenda: su contenido y utilización.

°         Elección de delegado/a y subdelegado/a.

°         Elección del representante del grupo para Agenda 21.

°         Técnicas de estudio.

°         Actividades para favorecer la cohesión del grupo.

·         Con motivo del día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, (25 de noviembre), actividades de sensibilización y a favor de la igualdad entre géneros: “Talleres de Buenos Tratos”, 6 sesiones/grupo impartido por una monitora, organizado por el Área de Igualdad del ayuntamiento.

·         Talleres de Conocimiento de las Emociones guiados por monitores de la asociación BITARBASK: regulación, conocimiento y competencia de expresión de las emociones. 3 sesiones por grupo.

·         Actividades encaminadas a reforzar el respeto y la convivencia entre alumnas y alumnos.

·         Prevención de drogodependencias: Trabajar estos temas por medio del visionado de una película y posterior trabajo de su unidad didáctica. Película: “La parte de los ángeles”

·         Con relación a este tema, charla de dos horas impartida por personal del Servicio de Prevención de Drogodependencias del ayuntamiento de Arrigorriaga. Tema: Cocaína.

·         Orientación académica: Información de las asignaturas del próximo curso y de los criterios de promoción.

·         Tras la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, valoración de los resultados, tanto en grupo como individualmente.


Comments